Bendrovės politika

UAB „AIRPLUS1 Lituanica“ pagrindinė veikla turi tiesioginį pozityvų poveikį aplinkai ir žmonėms, mažinant oro taršą, šalinant teršalus nuotekose ir vandentiekyje, diegiant dezinfekcijos sprendinius skirtinguose objektuose. Bendrovė vykdo tiek sistemų gamybą, tiek jų diegimą, ir taiko nuotolinį monitoringą, siekiant užtikrinti higienos normų laikymąsi. Kuriamos ozonavimo technologijos oficialiai įtrauktos į Lietuvos autorizuotų biocidų sąrašą.

UAB „AIRPLUS1 Lituanica“ politikos pagrindinė paskirtis yra užtikrinti, kad bendrovės veikla ne tiktai atitiktų normatyvus, bet ir būtų draugiška aplinkai. Tai reiškia, kad neigiama įtaka aplinkai turi būti kuo mažesnė.

Bendrovės tikslas – savo klientams teikti paslaugas ir produktus atitinkančius LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartus bei Žaliojo kurso kriterijus.

Šiam tikslui pasiekti yra suformuluoti uždaviniai:

  1. Vykdoma veikla turi pilnai atitikti visus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos  su aplinkosauga susijusius teisės aktus ir reglamentus.
  2. Bendrovės veiklos neigiama įtaka aplinkai turi būti kruopščiai įvertinama, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo ciklą, įskaitant medžiagų tiekėjų parinkimą, gamybos proceso organizavimą, energijos vartojimą, oro užteršimą, vandens sąnaudas, produkcijos transportavimą, techninio aptarnavimo atlikimą ir atliekų tvarkymą.
  3. Kiekvienam neigiamam poveikiui turi būti sudarytos neigiamo efekto mažinimo priemonės.
  4. Bendrovėje turi būti taikomi švaresnės gamybos ( cleaner production) principai.
  5. Ne tik gaminama įranga, bet ir visi siūlomi techniniai sprendiniai, realizuojami visuose objektuose, turi maksimaliai ir kompleksiškai mažinti neigiamą įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai.
  6. Turi būti paskirtas žmogus (-nės), turintis (-tys) atitinkamą kvalifikaciją, atsakingas (-i) už aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą, bei sudaryti rodikliai, pagal kuriuos galima būtų vertinti įmonėje taikomų aplinkos apsaugos priemonių efektyvumą.
  7. Kiekvienais metais turi būti ruošiama bendrovės ataskaita apie taikomas neigiamos įtakos mažinimo (prevencijos) priemones, pasiektus rezultatus ir reikiamus tolimesnius žingsnius, diegiant švaresnės gamybos principus bendrovės veikloje.
  8. Bendrovėje turi būti užtikrintas nuolat darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei aplinkosauginio požiūrio diegimas kolektyve. 
  9. Bendrovės įvaizdis aplinkosauginiu požiūriu ir gaminamos produkcijos bei teikiamų paslaugų kokybė turi gerėti kiekvienais metais (turi būti užtikrintas nuolatinis tobulėjimas).