VĮ „Visagino energija“ nuotekų valymo stotis

Peržiūrėkite visus Airplus1 projektus

Mūsų sistemos sėkmingai veikia daugelyje Lietuvos ir Europos miestų!

VĮ „Visagino energija“ nuotekų valymo stotis, esanti Skrytelių kaime yra sudaryta iš kelių atskirų pastatų. Tarp jų didžiausią oro taršą sukelia Dumblo džiovyklos pastatas ir Nuotekų parengtinio valymo – priėmimo pastatas. Šie du pastatai yra nutolę vienas nuo kito per 150 m – trumpiausias atstumas, ir tarp jų yra biologinio nuotekų valymo baseinai.

Prie vieno iš jų – dumblo džiovyklos pastato yra įrengti biofiltrai, bet per esamus biofiltrus yra leidžiamas ne visas oro srautas, o tik dumblo džiovinimo įrenginio išmetamas oras (2500 m3/h). Esamas biofiltras neįtakoja oro kvapo patalpos viduje. Oro srautas iš džiovyklos patalpos sieninio ventiliatoriaus pagalba (638 m3/h) buvo išmetamas į aplinką visiškai neapdorotas. Taip pat šio sieninio ventiliatoriaus pajėgumas ir efektyvumas, bei ištraukimo sistemos konstrukcija buvo nepakankamai efektyvi ir neužtikrino saugių darbo sąlygų (pvz. nebuvo ištraukimo iš išmetamo oro aušintuvo kambario, oras buvo geriau šalinamas tik betarpiškai iš artimiausios ventiliatoriui aplinkos ir t.t.).

Iš Nuotekų parengtinio valymo – priėmimo pastato visas oro srautas (apie 6100 m3/h) buvo išmetamas į aplinką visiškai neapdorotas. Dėl to tiek pastato išorėje, kaip ir pastato viduje buvo padidintas teršalų kiekis ir labai nemalonus kvapas. Reikėjo šiam pastatui įrengti atskirą kvapų šalinimo sistemą. Įrengti dar vieną biofiltrą buvo viena iš galimybių, tačiau biofiltras mažai įtakoja kvapą patalpos viduje.

UAB „Airplus1 Lituanica” pasiūlytas sprendimas, projektas ir įrengta įranga leidžia sumažinti oro užterštumą jau patalpoje ir technologinėse talpose, pvz. smėliagaudėse, o tuo pačiu ir išmetamame į aplinką ore.

 

Dumblo apdorojimo įrenginių patalpos vėdinimo sistemos rekonstrukcija ir kvapų šalinimo sistemos įrengimas

 

Buvusi padėtis

Dumblo apdorojimo įrenginių patalpoje buvo įrengta oro tiekimo ventkamera su vandeniniu kaloriferiu, tiekianti 3138 m3/h pašildyto oro ir ortakiai su grotelėmis. Ištraukiamoji ventiliacija buvo vykdomas tokiu būdu: 2500 m3/h iš patalpos paima dumblo džiovintuvas ir tik ši ištraukiamo oro dalis patenka į biofiltrą, kuriame apvalomas nuo nemalonių kvapų, likusi dalis ištraukiama per sienoje plokštėje įrengtą ašinį oro šalinimo ventiliatorių 638 m3/h.

Tačiau naudojant šią įrengtą ventiliacijos sistemą, oras patalpos viduje vis tiek buvo aštraus organinio kvapo, užterštumas sieros vandeniliu buvo gana didelis, svyravo 7 – 10 ppm ribose, o atskirais atvejais pasiekdavo ir 20 ppm. Taip pat oras buvo užterštas ir kitomis organinėmis medžiagomis, kurių šaltinis – dumblo džiovinimo įrenginys. Aptarnaujantis personalas negalėjo tinkamai eksploatuoti ir aptarnauti dumblo džiovinimo įrenginio, nes aptarnaujančio personalo buvimo laikas uždujintose patalpose pagal saugaus darbo reikalavimus yra ribojamas arba tenka dirbti su individualiomis apsaugos priemonėmis, kas taip pat sudaro nepatogumus ir apsunkina darbą. Esamas biofiltras niekaip neįtakoja oro kokybės patalpos viduje. Taip pat į aplinką buvo išmetamas neapdorotas oras iš patalpos ištraukiamas sienoje įrengtu ašiniu oro šalinimo ventiliatoriumi 638 m3/h. Taip pat tokios ištraukimo sistemos pajėgumas ir efektyvumas, bei ištraukimo sistemos konstrukcija buvo nepakankamai efektyvi ir neužtikrino saugių darbo sąlygų (pvz. nebuvo ištraukimo iš išmetamo oro aušintuvo kambario, oras buvo geriau šalinamas tik betarpiškai iš artimiausios ventiliatoriui aplinkos ir t.t.).

Esant tokiai situacijai reikėjo atlikti vėdinimo sistemų rekonstrukciją, įdiegiant kvapų šalinimo sistemą, užtikrinant aptarnaujančiam personalui saugias darbo sąlygas  ir mažesnį į aplinką išsiskiriančių nemalonių kvapų kiekį. Tikslas – dumblo apdorojimo įrenginio patalpos viduje esančiame ore sieros vandenilio koncentraciją sumažinti iki 5 ppm, kas leistų aptarnaujančiam personalui dirbti patalpoje nepertraukiamai iki 8 valandų per parą. Tuo tikslu, reikėjo rekonstruoti esamą sieninį ventiliatorių į pilnavertę oro šalinimo sistemą (įrengti ortakius, didesnio pajėgumo ventiliatorių, įrengti ištraukimą iš oro aušintuvo kambario) ir įrengti kvapų šalinimo sistemą mažinančią kvapus ir teršalų koncentraciją jau patalpos viduje. Viena iš techninių sprendimų pasiekti tokiems tikslams yra kvapų šalinimo sistemos ozonavimo būdu.

Atlikta vėdinimo sistemos rekonstrukcija dumblo apdorojimo įrenginių pastate

Vykdant dumblo apdorojimo įrenginių patalpos vėdinimo sistemų rekonstrukciją yra patiekta tokia įranga ir atlikti darbai:

Sumontuota dumblo apdorojimo patalpos oro kvapų šalinimo sistemą ozonavimo būdu atitinkamai pakeičiant esamą oro tiekimo sistemą –įrengiant atšakas ir nutiesiant vamzdynus  į reikiamas patalpos vietas iki ozonatorių 3 vnt. Įrengtas ozono koncentracijos matavimo prietaisas, užtikrinantis patikimą ozono koncentracijos matavimą patalpoje ir saugų kvapų šalinimo sistemos darbą – 1 vnt. Įrengtas ozonavimo sistemos valdymo įrenginys, įjungiantis rekonstruotą oro šalinimo ir ozonavimo sistemas, bei reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus. Įrengtas patalpos viduje – operatorinėje monitorius, vaizduojantis ozonavimo sistemos būklę ir esamą ozono koncentraciją. Sumontuotas dumblo džiovinimo patalpoje, įjungiant ir išmetamo oro aušintuvo kambarį, ištraukiamosios ventiliacijos vamzdynas iš nerūdijančio plieno. Pakeistas buvęs sienoje plokštėje įrengtas ašinis oro šalinimo ventiliatorius 638 m3/h į kanalinį ventiliatorių 1000 m3/h ir sumontuotas greičio reguliatorius jam.

Tokiu būdu yra šalinamas kvapas iš patalpos išmetamame ore ir pačioje dumblo džiovinimo patalpoje.

Nuotekų parengtinio valymo įrenginių pastato vėdinimo sistemos rekonstrukcija ir kvapų šalinimo sistemos įrengimas

 

Buvusi padėtis

Nuotekų parengtinio valymo įrenginių dviejų aukštų pastate

1-ame aukšte buvo oro tiekimo ventkamera 5800 m3/h ir oro tiekimo ortakiai su grotelėmis. Taip pat šiame aukšte buvo ištraukiamosios ventiliacijos nerūdijančio plieno ortakiai su grotelėmis.

2-ame aukšte buvo 300 m3/h oro tiekimo agregatas ir nerūdijančio plieno ortakiai į abu grotų-smėliagaudžių įrenginius. Taip pat buvo ištraukiamosios ventiliacijos nerūdijančio plieno ortakiai ir ištraukiamieji ventiliatoriai – du vnt. po 400 m3/h iš grotų-smėliagaudžių įrenginių. Šie ventiliatoriai išmetė ištrauktą orą į aplinką per sienoje įrengtas angas. Taip pat 2-ame aukšte buvo bendra ištraukiamoji ventiliacija su stoginiu ventiliatoriumi – 5800 m3/h ir ortakiai su grotelėmis. Stoginis ventiliatorius išmetė orą, atitinkamai, per ant stogo įrengtą kaminėlį.

Naudojant šią ventiliacijos sistemą oras patalpoje buvo gana nemalonaus  organinio kvapo, jaučiamas sieros vandenilio ir organinių teršalų kvapas, kurių pagrindiniai šaltiniai yra 1-ame aukšte esantys šiukšlių konteineriai ir per 2-ame aukšte esančių grotų ir smėliagaudžių įrenginius pratekančios komunalinės nuotekos. Į aplinką tiek iš patalpos, tiek iš smėliagaudžių oras buvo išmetamas neapdorotas. Dėl to patalpoje ir aplink pastatą buvo jaučiamas stiprus kanalizacijos kvapas.

Todėl reikėjo atlikti vėdinimo sistemų rekonstrukciją, įdiegiant kvapų šalinimo sistemą užtikrinančią saugias darbo sąlygas  aptarnaujančiam personalui ir mažesnį į aplinką išsiskiriančių nemalonių kvapų kiekį. Ypač didelis dėmesys turėjo būti skiriamas virš smėliagaudžių srauto esančio oro kvapo šalinimui, nes būtent smėliagaudėse, kur yra priimamos komunalinės nuotekos, tas kvapas yra intensyviausias. Viena iš techninių sprendimų pasiekti tokiems tikslams yra kvapų šalinimo sistemos ozonavimo būdu įdiegimas.

Atlikta vėdinimo sistemos rekonstrukcija parengtinio valymo įrenginių pastate

Vykdant nuotekų parengtinio valymo įrenginių patalpos vėdinimo sistemų rekonstrukciją pagal projektą yra patiekta tokia įranga ir atlikti darbai –

1-ame aukšte:

Pertvarkyti esami oro tiekimo sistemos ortakiai ir įrengti du ozonatoriai.

Nutiesta šaka nuo oro tiekimo ortakio į 2-ą pastato aukštą, ortakis – iš nerūdijančio plieno.

2-ame aukšte:

Į iš 1-o aukšto atvestą oro tiekimo ortakį sumontuotas ozonatorius 1 vnt.

Pakeista buvusi oro tiekimo į smėliagaudes  kamera 300 m3/h į didesnio pajėgumo 400 m3/h oro tiekimo kamerą. Į oro tiekimo į smėliagaudes ortakius yra sumontuoti 2 vnt ozonatoriai. Sumontuotos tarp ozonatorių ir smėliagaudžių automatinės sklendės uždarančios ortakius kai išsijungia oro tiekimo kamera. Pakeisti esami ventiliatoriai 2 vnt. kiekvienas po 400 m3/h į naujus, galingesnius ventiliatorius tinkančius agresyviai aplinkai 2 vnt. po 500 m3/h. Įrengtas ozono koncentracijos matavimo prietaisas, nuolatos matuojantis ozono koncentraciją patalpoje. Įrengtas ozonavimo sistemos valdymo įrenginys reguliuojantis ozonavimo sistemos darbą pagal likutinę ozono koncentraciją patalpoje ir užduotus parametrus.

Tokiu būdu yra šalinamas kvapas iš patalpos išmetamame ore  ir mažinamas kvapas pačioje patalpoje.

 

Pasidalink šiuo projektu: